Konu: Vergi ve diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel tebliği Hakkında

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında,

“b) Eczaneler stoklarında kaydı olarak yer aldığı fiilen bulunmayan ilaçları, bu kanunun yayınlandığı tarihi üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlardan çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilmez,gelir kurumlar vergisi matrahın tespitinde gider olarak dikkate alınmaz şeklinde düzenleme yapıldığı eczacıların ,bu maddede tanımlanan bildirimi yapmaları için 2018 yılı ağustos ayı sonuna kadar süre tanınmış olup uygulamanın ne şekilde yapılacağının önceki stok düzenleme uygulamasında olduğu gibi Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak Tebliği ile ayrıntılı olarak açıklanmasının beklendiği,18.05.2018 tarihinde www.teb.org.tr aracılığıyla Birliğimiz tarafından duyurulmuştu.

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 26 Mayıs 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği yayımlanmıştır.Tebliğin “B-Kayıtlarda Yer Aldığı Halde işletmede Mevcut Olmayan Emtia başlıklı bölümünde eczanelerde kaydı olarak yer almasına rağmen fiili olarak bulunmayan ilaçların kayıtların kanun kapsamında ne şekilde düzeltilebileceği açıklanmaktadır.

Tebliğ metninin tamamı ile,Tebliğin eczanelerde kaydı olarak yer almasına rağmen fiili olarak bulunmayan ilaçlarla ilgili ne şekilde işlem yapılmasına gerektiğine dair bölümü ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

BATMAN ECZACI ODASI