Konu : Yardımcı Eczacılık Uygulamaları Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan

sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl

müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya

hastane eczanelerinde çalışacak yardımcı eczacılar ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin, Eczacılar ve Eczaneler

Hakkında Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan düzenlemeler doğrultusunda

uygulanacak usul ve esasların belirlenmesine yönelik olarak, T. C. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Başkanlığı ile gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısında alınan karar doğrultusunda, Merkez Heyetimiz,

Denetleme Kurulumuz, eczacı odası başkanları ve yöneticileri ve TİTCK yetkililerinin katılımı ile

13.03.2018 tarihinde bir Değerlendirme Çalıştayı düzenlenmiş; çalıştay öncesinde eczacı odalarımıza

gönderilen 26.02.2018 tarih ve 1845 sayılı yazımız ile, Odalarımızın konu hakkındaki görüş ve

önerilerinin 07.03.2018 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesi istenmişti.

İkinci eczacılık ve yardımcı eczacılık uygulamaları ile ilgili olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz

Kurumu'nun çağrısı ile, 15-22-23 Mayıs 2018 tarihlerinde, Kurum yetkilileri ve Birliğimizin yetkililerinin

katıldığı istişare toplantıları gerçekleştirilerek, bu toplantılarda, ikinci eczacılık ve yardımcı eczacılık

uygulamaları konusunda, Eczacı Odalarımızdan gelen görüş ve önerilerin beraberinde, 13.03.2018 tarihli

Değerlendirme Çalıştayında elde edilen sonuçlar doğrultusunda Merkez Heyetimizin görüşleri Kurum

yetkililerine aktarıldı.

15-22-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen istişare toplantılarında, Yardımcı Eczacı

Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esasların belirlenmesi amacıyla bir kılavuz taslağı çalışması

da yapılmış, kılavuz çalışması sırasında usul ve esaslar ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına yönelik

kriterlerle ilgili olarak tam bir mutabakat sağlanamadığından, Kurum yetkilileri tarafından, Kılavuz

taslağına son şeklinin verilerek, görüş ve önerilerimiz alınmak üzere Birliğimize gönderileceği

bildirilmiştir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı tarafından 25.05.2018 tarihinde Birliğimize

gönderilen Kılavuz Taslağı, Merkez Heyetimiz tarafından incelenmiştir. Kuruma verilecek görüş, Eczacı

Odalarımızın Kılavuz metni hakkındaki görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi sonrasında

oluşturulacak ve Kuruma gönderilecektir.

Ekte yer alan Kılavuz Taslağının incelenerek, görüş ve önerilerinizin 05 Haziran 2018 Salı günü

akşamına kadar Birliğimize ve tebgenelsekreterlik@gmail.com adresine gönderilmesini saygılarımla rica

ederim

BATMAN ECZACI ODASI

EKLER :

Kılavuz

Ek Dosyalar

Ek dosya için tıklayınız...

Ek dosya için tıklayınız...

Ek dosya için tıklayınız...

Ek dosya için tıklayınız...

Ek dosya için tıklayınız...

Ek dosya için tıklayınız...