6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA ÜYE AİDATI VE ECZACI ODASI BİRLİK PAYI YAPILANDIRMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI " NA

6111 Sayılı Kanunun 17. Maddesinin 11. Fıkrasının b Bendinin verdiği yetki çerçevesinde, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin 13.09.2011 tarihli toplantısında, Bölge Eczacı Odalarının Türk Eczacıları Birliğine olan " Birlik Payları " na " ait borçlarının, eczacıların üyesi bulundukları Eczacı Odalarına olan " Aidat Borçları " , " TEB Afet Fonu Katkı Payı " ve " Yardımlaşma Sandığı Aidatına " ait borçların yeniden yapılandırması konusu görüşülmüştür.

Toplantı sonucunda, 6111 Sayılı Kanunun 17. Maddesinin 11. Fıkrasının b Bendinin Merkez Heyetimize verdiği yetki çerçevesinde; 6111 Sayılı Kanunun yayımlanma tarihi olan 25.02.2011 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan; eczacıların üyesi bulundukları Eczacı Odalarına olan " Aidat Borçları " , " TEB Afet Fonu Katkı Payı " ve " Yardımlaşma Sandığı Aidatı " ile Eczacı Odalarının Türk Eczacıları Birliği " ne olan " Birlik Payları " na " ait borç asılarının tamamının; 30 Eylül 2011 tarihine kadar ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer " i alacakların, alacak asıllarının ve kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer " i alacakların tahsilinden vazgeçilmesine karar verilmiştir.

Merkez Heyetimizce alınan karar doğrultusunda 6111 Sayılı Kanundan istifade etmek isteyen Bölge Eczacı Odalarınca Birliğimize, Eczacılarca Bölge Eczacı Odalarına 30.09.2011 tarihine kadar yazılı olarak başvurulması halinde söz konusu borçlara yeniden yapılandırma kararı çerçevesinde gecikme faizi, gecikme zammı uygulanmayıp sadece borç asıllarının tahsili cihetine gidileceği hususunda,

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

202 23.09.2011