04.05.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDA BAZI İLAÇLARDA YAPILAN RAPOR DÜZENLEMELERİ HAKKINDA

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı?na yazılan 17.05.2013 tarih ve 5203 sayılı yazı ile,

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 04.05.2013 tarih 28637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği'nin bazı hükümleri hakkında Bölge Eczacı Odalarımıza ve Birliğimize ulaşan başvurular doğrultusunda, aşağıda belirtilen SUT hükümlerine açıklık getirilmesine ihtiyaç duyulduğu,

Tebliğin;

4.2.15 - Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel ve dabigatran kullanım ilkeleri
4.2.15.A-Klopidogrel (kombinasyonları dahil); başlıklı bölümünün 3. maddesinin değiştirilerek,

"Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığı, tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan hastalardan asetil salisilik asit kullanamayan (ASA intoleransı olduğu raporda belirtilen) hastalarda, kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir. Raporun yenilenmesi halinde yukarıda belirtilen hususlar geçerlidir." şeklinde düzenlendiği,

4.2.17 - Osteoporoz, Sudek Atrofisi (Algonörodistrofi) ve Paget Hastalığında ilaç kullanım ilkeleri
4.2.17.D - Osteoporozda teriparatid kullanımı; başlıklı bölümünün 1. maddesinin değiştirilerek,

"65 yaş üstü hastalardan; T skoru -3,5 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve 2 veya daha fazla kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuş hastalarda, bunların belirtildiği 6 ay süreli endokrinoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Tedavinin devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin kanıtlandığı endokrinoloji uzmanının bulunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi süresi ömür boyu 18 ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman hekimler tarafından da reçete edilebilir. Teriparatid kullanan hastalarda KMY ölçümü yılda 2 kez yapılabilir." şeklinde düzenlendiği,

4.2.28 - Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri
4.2.28.A- Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil)başlıklı bölümünün 1. maddesinin ç fıkrası değiştirilerek, "LDL düzeyinin 70 mg/dL'nin üstünde olduğu durumlarda; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş Mİ, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda." şeklinde düzenlendiği,

Anılan bu düzenlemelerle ilgili olarak;

- "asetil salisilik asit kullanamayan (ASA intoleransı olduğu raporda belirtilen)" ibaresinin bulunmadığı,
- "T skoru -4 ve daha az olan? ibaresinin bulunduğu, 
- "LDL düzeyinin 100 mg/dL'nin üstünde olduğu"ibaresinin bulunduğu,

mevcut eski raporların geçerli olup olmadığı konusunda Birliğimize bildirimler ulaşmakta olduğu belirtilmiş olup,

Söz konusu SUT değişikliğinden sonra oluşan hasta ve eczacı mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla konunun Kurum Başkanlığınca SUT?un 4.1.3. İlaç Kullanımına Esas Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi başlıklı bölümünün 9 uncu maddesi "? Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT'un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duy

15.06.2013 12:07:34    Okunma :2061
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85