ÖNEMLİ DUYURU: STOK DÜZENLEME HAKKININ SGK İSKONTOSUNU ETKİLEMEYECEĞİ HAKKINDAKİ SGK YAZISI

40.A.006492
23.11.2016

BATMAN ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Bilindiği üzere, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete?de ?Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun? yayımlanmış ve Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yapılan düzenleme kapsamında, sadece eczacılara özel olarak stok düzenleme hakkı tanınmıştır.


Stok düzenleme hakkı kapsamında düzenleyecekleri fatura tutarının, eczacıların SGK?ya yapacağı ıskontoyu artırarak etkilememesi konusunun Birliğimiz tarafından yapılan görüşmelerde Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine aktarıldığı bilgisi 17.10.2016 tarihinde web sayfamızdan yaptığımız duyurumuzda belirtilmişti. Ayrıca; eczacıların kestikleri fatura tutarlarının ilgili dönemdeki hasılatlarına istinaden hesaplanacak SGK iskontolarını etkilemeyeceği ile ilgili olumlu görüşün Kurumca da uygun görüldüğünün daha net olarak bildirilmesi Kurumdan yazı ile de istenmişti.


Konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 23.11.2016 tarih ve 6322664 sayılı yazı ile, ?Maliye Bakanlığının işletme kayıtlarının düzeltilmesi işlemlerinin ilgili dönemdeki hasılatlarına istinaden hesaplanacak ıskontolarını etkilemeyeceğine ilişkin olumlu görüşü doğrultusunda Protokolün ilgili maddelerinde düzenleme yapılacağı" Birliğimize bildirilmiştir.


Bilgilerimiz tüm üyelerimize sunulur.

 saygılarımla rica ederim.

Ecz. Kerem EDEMCİ 
Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız.26.11.2016    Okunma :738
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85