Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı Hakkında

18 Mart 2015 Çarşamba günü TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu?na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ?Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı? getirilmiş ve görüşülmeye başlanmıştır. Bu tasarıda yabancıların hangi koşullar altında ülkemizde çalışacaklarına dair kurallar belirtilmekteydi.

Ancak tasarıda eczacıları da ilgilendiren bir maddenin mevcut olması nedeniyle Merkez Heyetimiz TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu?na giderek Birliğimizin görüşlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik ile Komisyon üyesi Milletvekillerine sunmuştur.

Komisyona gelen 1/1035 sayılı ?Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı?nın 16ncı maddesinde;


?Bakanlar Kurulunun Yetkisi

MADDE 16- (1) Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde;

a)   Kanunlarda yalnızca Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve mesleklerin yabancılar tarafından, kamu görevlisi olunmaması kaydıyla, icrasına izin verebilir.

b)   Ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, sektör, iş ve meslek itibarıyla çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti verilmesini belirleyebilir, sınırlandırabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir veya yasaklayabilir?şeklinde bir düzenleme bulunmaktaydı.

Bilindiği gibi 6197 sayılı ?Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun?un 2nci maddesinde;

 ? Madde 2 ? Tu?rkiye Cumhuriyeti hudutları ic?inde eczacılık yapabilmek ic?in as?ag?ıdaki vasıfları haiz olmak s?arttır:

A)   Tu?rk vatandas?ı olmak;

B)   Tu?rkiye Eczacı Mektep veya faku?ltelerinden diplomalı olmak veya yabancı memleketlerdeki eczacı mektep veya faku?ltelerinden diplomalı olup da 3 u?ncu? madde gereg?ince ilmi hu?viyetini ispat etmis? veya imtihanı kazanmıs? olmak;

C)   Diplomaları Sag?lık ve Sosyal Yardım Vekaletince tescil edilmis? olmak;

D)   Bu kanunun 4 u?ncu? maddesinde yazılı hallerden biri bulunmamak? denilmektedir.

Komisyonda bulunan Kanun tasarısının 16ncı maddesinin birinci fıkrası bizim kanunumuzu by-pass edeceği için bu tasarıdaki maddenin çıkarılması gerektiği Komisyona detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Sadece eczacıları ilgilendirmeyen, profesyonel diğer tüm meslekleri de ilgilendiren bu düzenleme Merkez Heyetimizin yaptığı girişimler neticesinde geri çekilerek tasarıdan çıkarılmıştır.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

BATMAN ECZACI ODASI

24.03.2015    Okunma :1367
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85