1 Ekim 2014 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olan Taban Birim Fiyat Uygulaması Hakkında

 25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ Değişikliği ile SUT'un 4.4.2 numaralı "Eşdeğer ilaç uygulaması" başlıklı maddesinin 2.fıkrasının "ç" bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


"ç) Eşdeğer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde; Kurumca belirlenen gruplara göre;


1-"Taban birim fiyat uygulaması" olan gruplarda; o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim fiyat, taban birim fiyattır.,


2-"Bant aralığı uygulaması" olan gruplarda; taban birim fiyata ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim fiyat bulunur."


Bu maddeye istinaden 03.09.2014 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde bir duyuru yayınlamış olup, duyuruda,
Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.4.2 - Eşdeğer ilaç uygulaması başlıklı maddesinin (2) numaralı fıkrasının ç) bendinde belirtilen "Taban birim fiyat uygulaması"na ilişkin Kurumca belirlenen ilk grupların aşağıdaki şekilde belirlendiği,
Bu gruplar için söz konusu uygulamanın 01 Ekim 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.


Birliğimiz tarafından Sağlık Uygulama Tebliği'nde eşdeğer ilaç uygulaması ile ilgili yapılan bu değişikliğin iptali hakkında Danıştay'da dava açılmıştır.


Dava süreci devam etmekte olup, uygulamanın yarın (01.10.2014) başlayacağı göz önüne alınarak Birliğimizce duyuruda bahsi geçen etken maddeleri içeren müstahzarlar ile ilgili ayrıntılı tablolar hazırlanmıştır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


BATMAN ECZACI ODASI

Eşdeğer GrubuEtken Madde
E267APantoprazol listesi için tıklayınız
E004BAmoksisilin-Klavulanik Asit listesi için tıklayınız
E239BKandesartan Sileksetil listesi için tıklayınız
E274AKlopidogrel listesi için tıklayınız
E040CMetformin Hidroklorür listesi için tıklayınız
E172HMetoprolol Süksinat
E062ASefuroksim Aksetil listesi için tıklayınız
E455BDeksketoprofen Trometamol listesi için tıklayınız
E594ATenofovir Disoproksil Fumarat listesi için tıklayınız
E499A             Sefdinir listesi için tıklayınız
E392A
02.10.2014    Okunma :1492
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85