Kontrole Tabi İlaçlar ile Mor ve Turuncu Reçeteye Yazılan İlaçlar hakkında

Birliğimize Afyon Eczacı Odası tarafından iletilen 26.06.2014 tarih ve 2014/300 sayılı yazı ile, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri ile kontrole tabi ilaçlar ve kan ürünü ilaçları konusundaki uygulamalarda görüş ayrılığı yaşandığı bildirilmekte olup, aşağıda belirtilen üç konuyla ilgili resmi bilgi istenmekte idi.

Konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu?na resmi yazı yazılmış olup, gelen cevabi yazı ile;

**Concerta tabletin tüm formlarının 1 kutudan fazla reçete edilmesi durunda sağlık kurulu raporu istenmesi ile ilgili olarak,

1) Sağlık Uygulama Tebliği?nin 4.1.4. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı başlığı altında yer alan 5. maddesinde; ?Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde en fazla 1 kutu ödenir. Kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda ilacın bedeli ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT?ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. ? denildiği, bu nedenle Metil Fenidat HCl içeren ilaçların farklı formlarının ilk defa reçete edilmesinde (raporlu olsa dahi) bir kutu bedeli ödenir denildiğinden ilk karşılandığında bir kutu bedelinin raporsuz ödendiği,

2) Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesinde ??Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT?ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. ? denildiği,

3) SUT?ta Metil Fenidat HCl içeren ilaçlar ile ilgili yapılan özel düzenlemede ise; ?Ek-4/E: Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi? 13- Diğerleri başlığı altında ?Hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, yalnızca 25 yaş altında ve psikiyatri uzmanlarınca reçete edilebilir.? şeklinde bir hükmün yer aldığı,

4) Rapor düzenlenmesine ilişkin özel düzenlemede herhangi bir hüküm yer almadığından Metil Fenidat HCl içeren ilaçların raporlanmasının Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen genel düzenlemelere göre yapılacağı,

5) Söz konusu ilaçların kırmızı reçete kapsamında karşılanması ve Sağlık Uygulama Tebliği?nin 4.1.10- Güvenlik ve endikasyon formu ile uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar başlığı altında yer alan 2.maddesinde ?Güvenlik ve endikasyon formu olan ilaçlar ile uyuşturucu ve psikotrop ilaçların reçeteye yazılacak maksimum dozları, varsa rapor süreleri ve koşulları ile reçeteleme koşulları konusunda, SUT?ta bulunan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla TİTCK?ca belirlenen kurallara uyulacaktır.? denilmesi sebebi ile düzenlenecek raporların süreleri ve koşulları ile ilgili Sağlık Bakanlığınca belirlenen kuralların ayrıca aranacağı bildirilmekte olup,

**Mor ve Turuncu reçeteye yazılan ilaçlar için sağlık kurulu raporu aranıp aranmayacağı hususu ile ilgili olarak ise,

1)Sağlık Uygulama Tebliği?nin ?4.7- Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilmesi ve hemofili hastalarının bildirim zorunluluğu başlığı altında yer alan 3.maddesinde; ?Hemofili hastaları için en az bir hematoloji uzman hekiminin imzasının da bulunduğu sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Hemofili hastaları için düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, faktör düzeyleri ve hematoloji uzman hekimi ibaresi mutlaka belirtilecektir. Hematoloji uzman hekiminin olmadığı hastanelerde sağlık kurul raporu üç iç hastalıkları ya da üç çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından da düzenlenebilir.? denildiği,

2)Yine aynı başlığın altında yer alan 6. maddesinde ise; ?Kan ürünü reçeteleri, ilgili birimlerden alınacak sağlık kurulu raporlarına bağlı olarak uzman hekimler tarafından yazılabilecektir. Ancak, acil hallerde kullanılması z

12.08.2014    Okunma :1813
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85