18.03.2014 TARİH VE 28945 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin;

a) 1, 2 ve 8 inci maddeleri 1/4/2014 tarihinde,
b) 4 üncü maddesi 17/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 23 üncü maddesi 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 14 üncü maddesi 1/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) 30, 31 ve 36 ncı maddeleri 12/11/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
e) 24 üncü maddesi 13/11/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
f) 11, 12, 16, 20 nci maddeler ile 29 uncu maddenin (ç) ve (d) bentleri, 32 nci maddenin (c) ve (ç) bentleri, 35 inci maddenin (c) ila (ğ) bentleri takip eden ayın birinci günü,
g) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinde, yürürlüğe girecektir.

Tebliğin 2. maddesi; ?Aynı Tebliğin 1.7.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkranın son cümlesinden sonra gelmek üzere ?Ancak Almanya ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için 1/4/2014 tarihinden itibaren MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınacaktır.? cümlesi eklenmiştir.? şeklinde,

19. maddesi ise ‒ ?Aynı Tebliğin ?4.1.4 - Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı? maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere ?Majistrallerin fiyatlandırmasında MEDULA sistemindeki tarife, fiyat ve miktarlar esas alınır, ödenecek bedel Kurumca belirlenecek tutarı geçemez.? cümlesi eklenmiştir.? şeklinde düzenlenmiştir.

Tebliğ değişiklik metni ekte iletilmekte olup, bilgilerinize  sunulur.
 
BATMAN ECZACI ODASI
 
Değişiklik metni için tıklayınız.        Word
 


25.03.2014    Okunma :1557
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85