TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİNİN GEREKLİLİĞİ HAKKINDA

Birliğimiz tarafından T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?ne gönderilen 02.12.2013 tarih ve 89 sayılı ve 23.12.2013 tarih ve 273 sayılı yazılarımız ile,

Türk Ticaret Kanunu'nun Defter Tutma Yükümlülüğü başlıklı 64 üncü maddesine istinaden 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliği'nin hükümleri gereğince defterlerin açılış onaylarında, ticaret siciline kayıtlı mükellefler için ticaret sicil tasdiknamesinin noterlerce aranılacağı, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2014 yılında kullanacakları defterleri en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmekte olduğu, çok sayıda eczacının ticaret sicil kaydı bulunmaması sebebi ile noterler tarafından tasdik işlemleri yapılmadığı, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde ticaret sicil memurluklarında uzun kuyruklar meydana gelmesine neden olduğu ifade edilerek, bu durum neticesinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesini teminen eczaneler tarafından kullanılan defterlerde yapılacak noter tasdiki işlemlerinde ticaret sicil tasdiknamesi aranmaması konusunda noterlere bildirimde bulunulması hususunun Bakanlıkça değerlendirilmesi talep edilmişti.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gelen 26.12.2013 tarih ve 8944 sayılı cevabi yazı Birliğimiz kayıtlarına 31.12.2013 tarihinde girmiş olup söz konusu yazı ile ,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 61 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince, onaya tabi defterlerin açılış ve kapanış onaylarının yapılmasının kanuni bir zorunluluk olduğu,

Ayrıca, 01.12.2013 tarihli ve 28838 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren ?Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ? ile ?Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ?in 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına ?Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır? hükmünün eklendiği,

Diğer taraftan; sicil tasdiknamesi ve söz konusu tasdiknamede yer alan olguların, Ticaret Sicili Yönetmeliği?nin 16 ncı maddesi ile düzenlediği, buna göre, ilgiliye bir ticari işletmenin ve seçilen ticaret unvanının tescili halinde onaylı  bir sicil tasdiknamesinin verildiği, sicil tasdiknamesinin verilmesindeki amacın, kişinin yetkili olup olmadığının ve ticari işletmenin ya da şirketin gerçekten var olup olmadığının kanıtlanması olduğu belirtilmekte olup,

Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onaylarının kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onaylarının ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapıldığı, açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneğinin saklanacağı,

Bununla birlikte sicil tasdiknamesinde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece mevcut sicil tasdiknamesinin geçerliliğini koruduğu,

Dolasıyla, tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onaylarının noter tarafından yapılması ve ticaret sicili tasdiknamesinin aslının notere ibraz edilmesi durumunda, sicil tasdiknamesinde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece mevcut tasdiknamenin bir örneğinin notere verilmesinin ve noter tarafından saklanmasının gerektiği bildirilmektedir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nden gelen yazı ekte yer almakta olup, bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI 
09.01.2014    Okunma :1687
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85