ECZACI ODASI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu?nun 8?inci maddesi gereği eczacı odalarının Seçimli Genel Kurulları Eylül ayı içinde gerçekleştirilecektir. Seçimli Genel Kurul sürecinde izlenmesi gereken yöntemler ve dikkat edilmesi gereken kurallar aşağıda açıklanmıştır.

Eczacı Odası Yönetim Kurulu;

1. Genel Kurul?un çoğunluklu olarak yapılacağı;
o yeri
o günü
o saati
o gündemi

2. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı durumlarda, Genel Kurul?un çoğunluksuz olarak yapılacağı;
o yeri
o günü
o saati

belirler.

3. Bu suretle seçimin yapılacağı tarih, karar altına alınır. (6643 Ek Madde 2: Genel Kurul?un Cumartesi akşamına kadar tamamlanması ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün 09:00-17:00 saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.) Bazı ilçe seçim kurullarının çoğunluklu olarak yapılacak toplantı ile çoğunluksuz olarak yapılacak toplantı arasında en az bir hafta olmasını istedikleri geçmişte vaki olmuştur.

4. Oda Yönetim Kurulları, Genel Kurul toplantısını, bütün üyelerine en az 20 gün önceden taahhütlü mektupla ve gazete ilanı ile duyurur. Bu bildirimde; toplantının yeri, günü, saati, gündemi ve ayrıca toplantıda yeterli çoğunluk olmadığında yapılacak toplantının yeri, günü, saati bildirilir. (6643 Madde 9) (Genel Kurul Duyurusunda Genel Kurul?un çoğunluklu olarak yapılacağı bildirilen tarihte çoğunluk olmaması durumunda çoğunluk olmadığının tutanakla saptanması gerekmektedir.

5. Bölge Eczacı Odası?nın merkezinin bulunduğu ilin Valiliğine başvuru yapılarak izin alınır. Başvuru ekinde Genel Kurul Duyurusu, Genel Kurul ilanının yer aldığı gazete örneği ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu?nun ilgili maddeler bölümünün Oda tarafından onaylanan fotokopisi yer almalıdır.

6. Genel Kurul?a sunulacak bilançoya esas olmak üzere Türk Eczacıları Birliği ile mali mutabakat sağlanır.

7. İlçe Seçim Kuruluna teslim edilecek hazirun listeleri Eczacı Bilgi Sisteminden (EBS) 3 (üç) nüsha alınarak her sayfası imzalanır, mühürlenir ve onaylanması için eczacı odaları tarafından Türk Eczacıları Birliği?ne gönderilir. Onay için Birliğimize gönderilecek listelerde, üyelerin T.C.Kimlik Numarasının bulunması zorunludur.

8. 6643 Ek Madde 2 gereğince, seçimlere esas olacak, Türk Eczacıları Birliği?nce onaylanmış üye listesi, Genel Kurul?dan en az 15 gün önce iki nüsha halinde seçim yapılacak yerdeki görevli ilçe seçim kurulu başkanı hakime teslim edilecektir. İlçe seçim kuruluna yapılacak başvuru ekinde Türk Eczacıları Birliği tarafından onaylanmış iki adet üye listesi, Genel Kurul Duyurusu, Genel Kurul ilanının yer aldığı gazete örneği ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu?nun ilgili maddeler bölümünün Oda tarafından onaylanan fotokopisi yer almalıdır.

Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleme suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar adalet dairesi ile oda ve birliğin ilan yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır.

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türk Eczacıları Birliğine veya eczacı odasına gönderilir.

Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bi

01.08.2013 13:14:03    Okunma :2602
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85